Offerte en verkoopsvoorwaarden

Algemene en Offerte voorwaarden


 


Ondernemingsgegevens Luxdeco 


Luxdeco is een handelsmerk dat toebehoort aan de BV Maxideco:Maxideco BV - 
Vaatjesstraat 20 -  2580 Putte -  België


 Btw :BE 0476.867.836 


Bank account details: 


Argenta : BE 26.9734.0542.0729 


Verkoop@luxdeco.be


 1.Toepasselijke bepalingen en voorwaarden 


De volgende bepalingen en voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die via Luxdeco website geplaatst worden. Door de bestelling van producten op de Luxdeco website te  plaatsen aanvaardt u deze Voorwaarden.


Luxdeco behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. 


2.Prijs


Alle prijzen op de Luxdeco website/offertes zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW . 


3.Verkoopovereenkomst


Vooraleer tijdens het verkoopproces tot de betaling wordt overgegaan, wordt u gevraagd te bevestigen akkoord te gaan met deze volledige Voorwaarden. 


Aankopen via de Luxdeco website/bestelbon komen tot stand op het moment dat u een bevestigingsbericht ontvangen heeft dat de bestelling met succes verwerkt werd en dat Luxdeco het voorschot heeft ontvangen. 


4.Verzending 


Luxdeco werkt met samen met derden voor de verzending van uw bestelling. Schade aan goederen veroorzaakt tijdens het transport dienen binnen de 48 uren na ontvangst medegedeeld worden aan Luxdeco (verkoop@luxdeco.be)


Bij het niet mededelen van eventuele schade binnen de 48 uren na ontvangst vervalt elk verhaal ten opzichte van Luxdeco.
De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen, Luxdeco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata. 


5.Aanbod 


De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.


Ondanks het feit dat de Luxdeco website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst (zie hieronder). Luxdeco is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.


Alle producten worden geleverd volgens beschikbaarheid en kunnen op elk ogenblik geschrapt worden. De Luxdeco website wordt automatisch geactualiseerd om u steeds de meest recente producten aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat een artikel niet voorradig is. Indien de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 15 dagen bedraagt, wordt u door onze klantendienst gecontacteerd.


Luxdeco is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 


6.Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het ogenblik van volledige betaling de exclusieve eigendom van Luxdeco. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op u vanaf de levering. U verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Luxdeco te wijzen. 


6.Garantie


Indien de door Luxdeco geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Luxdeco binnen de geldende garantietermijnen en -voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wet kosteloos vervangen worden. Luxdeco wordt dan eigenaar van het vervangen goed.  


7.Herroepingsrecht 


U heeft het recht aan Luxdeco mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.


Wenst u gebruik te maken van uw recht om van uw aankoop af te zien, dan moet u ons daarvan binnen de 14 kalenderdagdagen na levering van uw goederen schriftelijk van in kennis stellen op volgend adres: Vaatjesstraat 20 te 2580 Putte, België. De goederen dienen binnen de 20 kalenderdagdagen vanaf de levering op uw kosten te worden terugbezorgd aan Luxdeco, op volgend adres: Vaatjesstraat 20 te 2580 Putte, België.


Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte artikelen of artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, zullen in geen geval teruggenomen worden.  


8.Privacy statement & policy 


Luxdeco draagt zorg voor uw privacy wanneer u onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder (de "Luxdeco Privacy Policy") en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens,


Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze LUXDECO Privacy Policy.


Via onze website kan u informatie aanvragen en bestellingen plaatsen.


Bij een informatie aanvraag vraagt LUXDECO u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:


·         naam


·         voornaam


·         e-mail adres.


Als u een bestelling plaatst via onze website vraagt LUXDECO u een minimum aan persoonsgegevens teneinde uw bestelling te kunnen afhandelen:


·         naam


·         voornaam


·         e-mail adres


·         telefoonnummer


·         adres.


·         Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens eveneens in te vullen.


·         Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen.


·         Als gevolg van het plaatsen van uw bestelling op onze webshop, dienen wij uw persoonsgegevens te gebruiken voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen aangaande uw bestelling. Indien u echter geen bestelling meer plaatst via onze webshop gedurende een periode van vijf jaar volgend op uw laatste bestelling, zullen wij uw persoonsgegevens definitief uit onze bestanden verwijderen.


·         Daarnaast worden uw persoonsgegevens door LUXDECO in een bestand opgenomen, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten Voor zover u ons daartoe uw toestemming heeft verleend, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing via e-mail. Indien u achteraf toch beslist dat u geen dergelijke e-mails meer wil ontvangen, dan kan u zich van de distributielijst laten schrappen door de "unsubscribe"-link in de e-mail aan te klikken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen.


·         Door contact op te nemen met LUXDECO op het volgende adres: Vaatjesstraat 20 te 2580 Putte, België, of door een e-mail te sturen naar verkoop@almona.be kan u steeds uw persoonsgegevens bij ons opvragen en/of verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen.


·         Door persoonsgegevens te verstrekken via onze website, geeft u LUXDECO de toestemming om deze informatie te delen met haar in Europa gevestigde zustervennootschappen of filialen. LUXDECO zal uw persoonsgegevens enkel aan deze personen ter beschikking stellen voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.


·         LUXDECO kan deze LUDECO Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om de LUXDECO Privacy Policy na te lezen telkens u ons persoonsgegevens verstrekt via onze website.


·         Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze LUXDECO Privacy Policy, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: Vaatjesstraat 20 te 2580 Putte, België of door een e-mail te sturen naar verkoop@almona.be


·         U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Comissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be


 


9.Overmacht


·         LUXDECO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van tekortkomingen, vertragingen of de niet-naleving van verplichtingen door overmacht met inbegrip van staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van het LUXDECO-materiaal, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze Voorwaarden dwarsbomen of door andere oorzaken buiten de wil van LUXDECO om.


           10 Klachten & LUXDECO klantendienst


·         Elke gebrek, zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


·         De LUXDECO klantendienst is bereikbaar via e-mail op verkoop@luxdeco.be of per post op het volgende adres Vaatjesstraat 20 te 2580 Putte , België. 


11.Aantasting geldigheid & niet-verzaking


·         Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard wordt, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


·         Dat LUXDECO de toepassing van een bepaling van deze Voorwaarden niet eist of zijn rechten in het kader van deze Voorwaarden niet opeist, betekent niet dat LUXDECO afziet van haar rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze Voorwaarden.


 


12.Bewijs 


·         U aanvaardt dat elektronische communicaties, elektronische handtekeningen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  


13.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 


·         Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.


Specifieken Offertevoorwaarden


vanwege Luxdeco – handelsmerk toebehorende aan de BVMaxideco 


Maxideco BV


Vaatjesstraat 20


2580 Mechelen


BTW .BE 0476.867836 


Een bezoeker van de website Luxdeco kan via het computersysteem een offertevraag indienen.


Bij het aanvaarden van de offerte is de bezoeker akkoord met de commerciële regelingen die toepasselijk zijn op bestellingen dewelke voortvloeien uit de offerteaanvraag. 


1)Luxdeco verbindt er zich toe om de overeengekomen levertijden te respecteren , voor zover overmacht dit niet belet. 


2)Luxdeco kan niet éénzijdig prijsverhogingen toepassen zonder akkoord van de klant. 


3)De prijs vermeld op de offerte is inclusief de afleveringskosten , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 


4)Het betaald voorschot kan door de klant worden teruggevraagd indien dit gebeurd binnen de wettelijke termijnen. 


5)Indien de klant het voorschot , buiten de wettelijke termijnen , wenst terug te vragen , moet de aanvraag schriftelijk worden gedaan hetzij per brief hetzij per email. Telefonische terugeisingen worden niet aanvaard. In dit geval heeft Luxdeco het recht om de gemaakte en bewezen uitgaven in mindering te brengen. 


6)De terugbetalingen gebeuren door Luxdeco binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de maand waarin de terugbetaling wordt aangevraagd. 


7)De terugbetalingen gebeuren op een door de klant aangeduide bankrekening 


8)Het saldo van de bestelling wordt door de klant betaald 1 dag voor levering of plaatsing van de bestelling. 


9)Indien de klant van een verlaagt BTW wenst te genieten dient hij hiervoor een BTW attest in te vullen. 


10) Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Mechelen bevoegd


 


 


 


 


 


 

Laatst bijgewerkt : 18 oktober 2021